Запорізький обласний художній музей

Виставки

«Мистецька нива Марії та Федора Примаченків»

Ви­став­ка при­свя­че­на 110-літтю з дня на­род­жен­ня на­род­ної ху­дож­ниці України, ла­у­ре­ат­ки Національ­ної премії України імені Та­ра­са Шев­чен­ка, зас­нов­ниці відо­мої ху­дож­ньої ди­настії Марії Ок­сентівни При­ма­чен­ко. Ви­став­ки робіт Марії При­ма­чен­ко -- це за­вжди ве­ли­чез­на подія для на­шо­го му­зею. Тво­ри цієї ге­наль­ної ху­до...

07.12.2019

Простір емоцій Дмитра Ціпунова

На ви­ставці «Простір емоцій Дмит­ра Ціпу­но­ва» пред­став­ле­но 88 творів з влас­ної ко­лекції ху­дож­ни­ка, які бу­ли ство­рені про­тя­гом останніх років. Більшість з них в за­лах му­зею ви­став­ляється впер­ше. Чільне місце зай­має ро­бо­та «Навіщо хви­лю­ва­ти­ся» (2004)...

16.01.2020

Перлини художнього музею

Му­зей не мо­же за­ли­ши­ти поціно­ву­вачів ми­стецтва без ува­ги під час ви­му­ше­но­го об­ме­жен­ня пе­ре­су­ван­ня. Ми роз­по­чи­наємо публікації про тво­ри, які зберіга­ють­ся у фон­дах. Сподіваємось, що по­зи­тивні емоції на­да­дуть Вам на­сна­ги. До Ва­шої ува­ги пер­шим пред­став­ляємо порт­рет, на­пи­са­ний ди­во­виж­ною за­порізь­кою ху­дож­ни­це...

19.03.2020

Перлини художнього музею

Тво­ри відо­мої українсь­кої ху­дож­ниці Те­тя­ни Яб­лонсь­кої (1917-2005) є справж­ньою окра­сою ко­лекції За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею. Її творчість – яви­ще цілісне та аб­со­лют­но своєрідне. Во­но скла­дається з окре­мих періодів, ко­жен з яких не схо­жий на по­пе­редній, іноді здається, що вза­галі має іншу філо­софію. Але в...

30.03.2020

Перлини художнього музею

Вітаємо справжніх друзів За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею. Ми щи­ро вдячні вам за ува­гу та відгу­ки. По­зи­тивні емоції без сумніву до­да­ють імуніте­ту — тож три­май­мо­ся. Му­зей про­до­в­жує свої публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах му­зею.     Ми­ко­ла Дмит­ро­вич Кузнєцов (1850-1930), кар­тин...

30.03.2020
Страница 1 из 1