Запорізький обласний художній музей

Статті

Перлини художнього музею # 9

 Про­до­в­жу­ю­чи публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею, ми пред­став­ляємо пей­зажі Євге­на Ва­си­льо­ви­ча Чуй­ко­ва (1924-2000) «На зу­пинці» (1975) та «У но­во­му рай­оні» (1985). Євген Чуй­ков був од­ним із фун­да­торів За­порізь­кої ор­ганізації Спілки ху­дож­ників України. ...

13.04.2020

Перлини художнього музею # 8

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей ра­дий пред­ста­ви­ти  ще один твір із своєї ко­лекції: «Збір на церк­ву», ви­ко­на­ний у 1863 році ху­дож­ни­ком Ко­стян­ти­ном Тру­товсь­ким (1826–1893). Ко­стян­тин Олек­сан­дро­вич Тру­товсь­кий–українсь­кий ху­дож­ник-жи­во­пи­се­ць і графік. На­ро­ди­вся в ста­ро­вин­но­му сло­бо­жансь­ко­му містеч­ку Кур...

11.04.2020

Перлини художнього музею # 7

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах. «За­порізь­кий ко­зак» (кар­тон, олія, 50х70) був на­пи­са­ний у 1965 році, ко­ли ав­то­ру, ху­дож­ни­ку Ана­толію Сергієнку бу­ло 19 років. Впев­не­ни­ми швид­ки­ми маз­ка­ми виліпле­ний порт­рет ста­ро­го ко­за­ка із си­ви­ми ву­са­ми. Тем­на, ...

09.04.2020

Перлини художнього музею # 6

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей вітає всіх поціно­ву­вачів жи­во­пи­су. Сьо­годні ми пред­став­ляємо творчість за­порізь­ко­го ху­дож­ни­ка А.С.Скрип­ки (1937-2020). Він пішов у вічність 1 квітня. Ми су­муємо про втра­ту і співчу­ваємо ро­ди­чам. За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей цілес­пря­мо­ва­но зби­рає тво­ри за...

03.04.2020

Перлини художнього музею # 5

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує публіку­ва­ти пер­ли­ни своєї ко­лекції. Єднай­мо­ся з ми­стец­твом про­ти хво­роб!   Зінаїда Се­реб­ря­ко­ва (1884-1967) ре­ме­с­лу худ...

03.04.2020

Перлини художнього музею # 9

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей вітає всіх поціно­ву­вачів ми­стецтва. Цьо­го ра­зу пред­став­ляємо вам тво­ри за­порізь­ко­го ху­дож­ни­ка Ва­лен­ти­на Ступіна (1911-1997) - "Ай­ва", "Жор­жи­ни", "Апель­си­ни". Прості речі, неви­ба­гливі на­зви - ху­дож­ник життєдай­ним ко­льо­ром пе­ре­тво­рює на ви­шу­кані ро­ман­тичні на­тюр­мор...

03.04.2020
Страница 1 из 2