Запорізький обласний художній музей

Статті

«...До тебе, Україно...струна моя перша озветься...» Епізод 1

150 років то­му, 25 лю­то­го 1871 р. у Но­во­град-Во­линсь­ко­му на­ро­ди­ла­ся Ле­ся Українка (Ла­ри­са Петрівна Ко­сач). Доч­ка Про­ме­тея - на­звав Ле­сю Українку Бо­рис Олійник в од­ной­менній по­емі. Сміли­во йти обра­ним шля­хом, зма­га­ти­ся з до­лею і не впа­да­ти у відчай під її уда­ра­ми – життєве кре­до Лесі Українки. Са­ма по­е­те­са ...

25.02.2021

Лариса Косач-Квітка. 1871-1913

Ле­ся Українка – геніаль­на осо­бистість, яка за­ли­ши­ла в історії українсь­кої літе­ра­ту­ри ко­ло­саль­ний слід. Справжнє ім’я Лесі Українки – Ла­ри­са Ко­сач Квітка. Впер­ше во­на підпи­са­ла­ся псев­донімом “Укра...

22.02.2021

Перлини художнього музею # 9

 Про­до­в­жу­ю­чи публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею, ми пред­став­ляємо пей­зажі Євге­на Ва­си­льо­ви­ча Чуй­ко­ва (1924-2000) «На зу­пинці» (1975) та «У но­во­му рай­оні» (1985). Євген Чуй­ков був од­ним із фун­да­торів За­порізь­кої ор­ганізації Спілки ху­дож­ників України. ...

13.04.2020

Перлини художнього музею # 8

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей ра­дий пред­ста­ви­ти  ще один твір із своєї ко­лекції: «Збір на церк­ву», ви­ко­на­ний у 1863 році ху­дож­ни­ком Ко­стян­ти­ном Тру­товсь­ким (1826–1893). Ко­стян­тин Олек­сан­дро­вич Тру­товсь­кий–українсь­кий ху­дож­ник-жи­во­пи­се­ць і графік. На­ро­ди­вся в ста­ро­вин­но­му сло­бо­жансь­ко­му містеч­ку Кур...

11.04.2020

Перлини художнього музею # 7

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей про­до­в­жує публікації про тво­ри, що зберіга­ють­ся у фон­дах. «За­порізь­кий ко­зак» (кар­тон, олія, 50х70) був на­пи­са­ний у 1965 році, ко­ли ав­то­ру, ху­дож­ни­ку Ана­толію Сергієнку бу­ло 19 років. Впев­не­ни­ми швид­ки­ми маз­ка­ми виліпле­ний порт­рет ста­ро­го ко­за­ка із си­ви­ми ву­са­ми. Тем­на, ...

09.04.2020

Перлини художнього музею # 6

За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей вітає всіх поціно­ву­вачів жи­во­пи­су. Сьо­годні ми пред­став­ляємо творчість за­порізь­ко­го ху­дож­ни­ка А.С.Скрип­ки (1937-2020). Він пішов у вічність 1 квітня. Ми су­муємо про втра­ту і співчу­ваємо ро­ди­чам. За­порізь­кий об­лас­ний ху­дожній му­зей цілес­пря­мо­ва­но зби­рає тво­ри за...

03.04.2020
Страница 1 из 3