Запорізький обласний художній музей

Статті

Музей – це не так нудно

Му­зей -- це не так нуд­но, як вам здається. По-пер­ше бахіли вже дав­но ска­су­ва­ли. В од­ну ше­рен­гу відвіду­вачів ніхто не ши­кує. За­ува­жен­ня, що­до при­стой­ної по­ведінки не роб­лять. Те­пер в му­зеї мож­на не ли­ше ціка­ву про­світни­ць­ку інфор­мацію від на­ших на­у­ко­вих співробітників от­ри­ма­ти, прой­ти з ек­с­курсією на ви­став...

23.12.2019
Страница 1 из 1