Запорізький обласний художній музей

Графік роботи


Любі друзі За­порізь­ко­го ху­дож­ньо­го му­зею!

Му­зей, як і вся країна іде на ка­ран­тин.
Ду­же сподіваємось, що на­ша стійкість і всі необхідні за­хо­ди змо­жуть по­до­ла­ти підступні віру­си всіх мож­ли­вих штамів гри­пу.
Ми­стец­тво і лю­бов до ньо­го, на відміну від вірусів, не вми­рає ніко­ли. Са­ме ми­стец­тво за­вжди до­по­ма­га­ло ви­жи­ти люд­ству під час будь-яких криз.
Че­каємо всі ра­зом за­вер­шен­ня нега­раздів і но­вих зустрічів у му­зей­них за­лах.

 

 

 

 

Му­зей пра­цює:

 

вівто­рок - су­б­о­та: з 9:00 до 18:00

Ка­са пра­цює до 17:30

 

Вихідні дні: неділя, по­неділок.

 

Останній вівто­рок міся­ця - санітар­ний день.

 

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЮ

Справжні пра­ви­ла спря­мо­вані на за­без­пе­чен­ня по­ряд­ку і без­пе­ки під час відвіду­ван­ня му­зею, поліпшен­ня об­слу­го­ву­ван­ня відвіду­вачів і обов'яз­кові для ви­ко­нан­ня всіма осо­ба­ми, які пе­ре­бу­ва­ють на те­ри­торії За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею (далі - Му­зей).

До те­ри­торії Му­зею відно­ся­ть­ся: гар­де­роб­на зо­на, ка­со­ва зо­на, ви­став­кові за­ли.

Відвіду­вачі зо­бов'язані дбай­ли­во ста­ви­тись до екс­по­натів, спо­руд і при­ст­роїв Му­зею, бо во­ни є дер­жав­ною власністю, до­три­му­ва­ти чи­сто­ту, гро­мадсь­кий по­ря­док і ви­мо­ги цих Пра­вил:

Відвіду­ва­чам за­бо­ро­няється:

Відвіду­вачі Му­зею ма­ють пра­во:

Адміністрація закріплює (за­ли­шає) за со­бою пра­во:

У разі по­ру­шен­ня пра­вил, співробітни­ки Му­зею ма­ють пра­во за­сто­су­ва­ти за­хо­ди, спря­мо­вані на за­без­пе­чен­ня без­пе­ки та ком­форт­но­го пе­ре­бу­ван­ня відвіду­вачів - ви­да­ли­ти по­руш­ни­ка з Му­зею або стяг­ну­ти штраф.