Запорізький обласний художній музей

Боголюбов О.П.

Олексі́й Пет­ро́вич Бо­го­лю́бов (28 бе­рез­ня 1824 в селі По­ме­ранія, Нов­го­родсь­кої гу­бернії — 7 ли­сто­па­да 1896, Па­риж) — ви­дат­ний ма­риніст та май­стер ба­таль­ної ма­риністич­ної кар­ти­ни. Онук пись­мен­ни­ка О.М.Ра­ди­ще­ва. У 1841 закінчив Морсь­кий ка­детсь­кий кор­пус (м.Санкт-Пе­тер­бург) зі зван­ням мічма­на фло­та Російсь­ко­го. З 1850 нав­чав­ся в Ака­демії ми­стецтв, яку закінчив 1853 от­ри­мав­ши Ве­ли­ку зо­ло­ту ме­даль і зван­ня клас­но­го ху­дож­ни­ка I сту­пе­ня. З 1853 ху­дож­ник-ма­риніст Го­лов­но­го морсь­ко­го шта­бу Імпе­ра­торсь­ко­го фло­ту. З 1858 — ака­демік. Член то­ва­ри­ства пе­ре­движ­ників (1873). По­чав­ши свій твор­чий шлях з кла­сич­них пей­зажів, ху­дож­ник на все жит­тя зберіг тра­диції ака­демічної шко­ли. Ос­но­ва йо­го твор­чості — ре­алістичність і гли­бо­ке вив­чен­ня на­ту­ри.


Стра­ни­ца 1 из 1