Запорізький обласний художній музей

Про Музей

Історія За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею по­ча­ла­ся 1971 ро­ку при по­вній відсут­ності ба­зо­во­го зібран­ня. Тоді немож­ли­во бу­ло пе­ред­ба­чи­ти, яким бу­де му­зей, нині унікаль­на ко­лекція творів налічує по­над 16 000 екс­по­натів.

Вирішаль­ну роль у фор­му­ванні зібран­ня національ­но­го жи­во­пи­су ХІХ – по­чат­ку ХХ століть відіграв На­род­ний ар­тист України Дмит­ро Гна­тюк. До му­зею з йо­го ко­лекції надійшло май­же 60 творів – К. Тру­товсь­ко­го, С. Ва­сильківсь­ко­го, С. Світо­славсь­ко­го, К. Кри­жи­ць­ко­го та інш.

Сьо­годні му­зей гідно ре­пре­зен­тує об­ра­зотвор­че ми­стец­тво ХІХ-ХХ століть. Окра­сою ко­лекції ста­ли тво­ри та­ких визнач­них митців жи­во­пи­су, як: І. Ай­ва­зовсь­кий, О. Бо­го­лю­бов, О. Ма­ковсь­кий, М. Пи­мо­нен­ко, О. Му­раш­ко, О. Бе­нуа, К. Ко­ровін, І. Гра­бар, З. Се­реб­ря­ко­ва, П. Кон­ча­ловсь­кий, О. Бо­го­ма­зов, Р. Фальк, Д. Бур­люк, Є. Мой­сеєнко, Т. Яб­лонсь­ка, М. Глу­щен­ко. У збірці графіки теж ши­ро­ко відомі іме­на: В. Фа­ворсь­кий, О. Пав­лен­ко, В. Касіян, Г. Яку­то­вич, О. Дан­чен­ко, О. Кра­вчен­ко, М. Міту­рич, Г. За­ха­ров, Д. Бісті, А. Дем­бо, Т. Ле­ви­ць­кий. Збірка скульп­ту­ри ви­яв­ляє різно­манітність твор­чих індивіду­аль­но­стей та­ких майстрів як І. Ка­ва­лерідзе, М. Ли­сен­ко, Г. Каль­чен­ко, О. Ко­мов, Є. Мись­ко, Є. Про­ко­пов. Пер­ли­ною му­зей­ної ко­лекції є збірка творів українсь­ко­го на­род­но­го де­ко­ра­тив­но-ужит­ко­во­го ми­стецтва. На­сам­пе­ред це ко­лекція майстрів пет­риківсь­ко­го роз­пи­су Т. Па­ти, Н. Білокінь, Н. Тур­чин, А. Піку­ша, єди­ної уче­ниці Ка­те­ри­ни Біло­кур Ган­ни Са­марсь­кої та інш. У му­зей­них фон­дах на­род­ний одяг, руш­ни­ки, ке­раміка, ви­ро­би є де­ре­ва пред­став­ля­ють всі регіони України. Му­зей во­лодіє ко­лекцією, яка скла­дається зі 100 творів М. При­ма­чен­ко.

Му­зей, як жи­вий ор­ганізм, по­тре­бує роз­вит­ку. Су­часне ми­стец­тво у фон­дах пред­став­ле­но та­ки­ми відо­ми­ми іме­на­ми як І. Мар­чук, А. Кри­во­лап, О. Ройт­бурд, М. Ма­лиш­ко, М. Гуй­да, П. Ле­бе­ди­не­ць та інш.

За­порізь­кий ху­дожній му­зей за­вжди ра­дий ба­чи­ти го­стей та меш­канців За­порізь­ко­го краю у своїх за­лах.