Запорізький обласний художній музей

Кузнєцов М.Д.

11.02.2021

Ми­ко́ла Дми́тро­вич Кузнєцо́в (14 груд­ня 1850, с.Сте­панівка, Одесь­ка об­ласть - 2 бе­рез­ня 1929, м.Са­раєво, Боснія і Гер­це­го­ви­на) — графік і жи­во­пи­се­ць. На­ро­ди­вся в ро­дині ба­га­то­го гре­ка земле­влас­ни­ка і українки. Закінчив Одесь­ку гімназію, ма­лю­ва­ти нав­чав­ся у Ф.Маль­ма­на. Ко­ли Ми­колі ви­пов­ни­ло­ся 26 років, він, рап­том прий­має несподіване для всіх рішен­ня ста­ти ху­дож­ни­ком, на­д­хо­дить вільним слу­ха­чем в Ака­демію ми­стецтв (1876-1879). У 1879 році за на­по­ля­ган­ням І. М. Крамсь­ко­го і І.І. Шишкіна він за­ли­шає Ака­демію і по­вер­тається в Сте­панівку, де про­до­в­жує зай­ма­ти­ся жи­во­пи­сом. З 1881 щорічно брав участь у ви­став­ках То­ва­ри­ства пе­ре­сув­них ху­дожніх ви­ста­вок (член то­ва­ри­ства з 1883). У 1887 став од­ним із зас­нов­ників То­ва­ри­ства півден­но-російсь­ких ху­дож­ників. У ли­сто­паді 1895 ро­ку став про­фе­со­ром-керівни­ком кла­су ба­таль­но­го жи­во­пи­су в ху­дож­ньо­му учи­лищі Пе­тер­бурзь­кої ака­демії ми­стецтв. У 1900 році ху­дож­ни­ку при­своєно зван­ня ака­деміка, він про­фе­сор Ака­демії ми­стецтв. Ху­дож­ник, ма­ю­чи неа­би­я­ки фізичні дані, по­слу­жив про­то­ти­пом ка­та на кар­тині Іллі Рєпіна «Ми­ко­ла Мирлікійсь­кий звільняє від смерт­ної ка­ри трьох невин­но за­суд­же­них», а та­кож стар­шо­го си­на Та­ра­са Буль­би - Оста­па (ко­зак з пе­ре­бин­то­ва­ною го­ло­вою) на кар­тині «За­по­рожці пи­шуть ли­ста ту­ре­ць­ко­му сул­та­ну». Був бать­ком зна­ме­ни­тої опер­ної співач­ки Марії Ми­ко­лаївни Куз­не­цо­вої-Бе­нуа (1880-1966).


Стра­ни­ца 1 из 1