Запорізький обласний художній музей

Державна експертиза


Любі друзі За­порізь­ко­го ху­дож­ньо­го му­зею!

Му­зей, як і вся країна іде на ка­ран­тин.
Ду­же сподіваємось, що на­ша стійкість і всі необхідні за­хо­ди змо­жуть по­до­ла­ти підступні віру­си всіх мож­ли­вих штамів гри­пу.
Ми­стец­тво і лю­бов до ньо­го, на відміну від вірусів, не вми­рає ніко­ли. Са­ме ми­стец­тво за­вжди до­по­ма­га­ло ви­жи­ти люд­ству під час будь-яких криз.
Че­каємо всі ра­зом за­вер­шен­ня нега­раздів і но­вих зустрічів у му­зей­них за­лах.

 

 

 

За­порізь­кий ху­дожній му­зей

про­во­дить дер­жав­ну екс­пер­ти­зу куль­тур­них цінно­стей

 

Екс­пер­ти­за про­во­дить­ся за по­пе­ред­ньою до­мо­в­леністю

тел. (061) 286-27-57,   286-27-52

 

Для про­ве­ден­ня екс­пер­ти­зи потрібно:

 

для фізич­ної осо­би – пас­порт гро­ма­дя­ни­на України для виїзду за кор­дон (пас­порт гро­ма­дя­ни­на України, тимча­со­ве по­свідчен­ня осо­би гро­ма­дя­ни­на України, ди­пло­ма­тич­ний пас­порт, служ­бо­вий пас­порт, по­свідчен­ня осо­би мо­ря­ка,  по­свідчен­ня осо­би без гро­ма­дян­ства для виїзду за кор­дон);

для юри­дич­ної осо­би – копія довідки про при­своєння ко­ду за ЄДРПОУ;

 

 

Про­ста екс­пер­ти­за* - 76,00грн.

Склад­на екс­пер­ти­за* - 152,00грн.

Терміно­ва екс­пер­ти­за* - 95,00грн., 190,00грн.(відповідно)

 

Про­ста екс­пер­ти­за — не по­тре­бує вив­чен­ня до­дат­ко­вої спеціалізо­ва­ної літе­ра­ту­ри, по­гли­б­ле­но­го фізич­но-хімічно­го аналізу з ви­ко­ри­стан­ням спеціаль­ної тех­но­логії. Строк про­ве­ден­ня — 5 ро­бо­чих днів.

 

Склад­на екс­пер­ти­за — пе­ред­ба­чає вив­чен­ня до­дат­ко­вої спеціалізо­ва­ної літе­ра­ту­ри та/або по­гли­б­ле­но­го фізич­но-хімічно­го аналізу з ви­ко­ри­стан­ням спеціаль­ної тех­но­логії. Строк про­ве­ден­ня — 5 ро­бо­чих днів.

 

Терміно­ва екс­пер­ти­за — у разі про­ве­ден­ня терміно­вої екс­пер­ти­зи до вста­нов­ле­них розмірів пла­ти за­сто­со­вується підви­ще­ний ко­ефіцієнт, який ста­но­вить 25 відсотків, екс­пер­ти­зи за місцем зна­ход­жен­ня — 50 відсотків. Строк про­ве­ден­ня — 1 ро­бо­чий день (про­ста), 3 ро­бо­чих дні — (склад­на).

 

* - Визна­чен­ня сту­пе­ню склад­ності екс­пер­ти­зи визна­че­но По­ста­но­вою КМУ від 26.08.2003 №1343 “Про за­твер­джен­ня По­ряд­ку про­ве­ден­ня дер­жав­ної екс­пер­ти­зи куль­тур­них цінно­стей та розмірів пла­ти за її про­ве­ден­ня”