Запорізький обласний художній музей

Державна експертиза

За­порізь­кий ху­дожній му­зей

про­во­дить дер­жав­ну екс­пер­ти­зу куль­тур­них цінно­стей

 

В умо­вах діючо­го ка­ран­ти­ну екс­пер­ти­за  про­во­дить­ся  один раз на ти­ждень, що­чет­вер­га з 10:00 до 13:00,

 

ви­ключ­но за по­пе­реднім за­пи­сом за те­ле­фо­на­ми 286-27-52 або

097-477-92-96 Та­ма­ра Пи­липівна та 066-981-13-06 Люд­ми­ла Іванівна

Ви­да­ча вис­новків з 14:00 до 16:00.


У період діючих ка­ран­тин­них за­ходів про­во­дить­ся тільки про­ста терміно­ва екс­пер­ти­за куль­тур­них цінно­стей вартістю 120,00 грн за ко­жен твір.


Екс­пертні вис­нов­ки ви­да­ють­ся тільки за­яв­ни­кам у за­хи­сних мас­ках або ре­спіра­то­рах без кла­па­ну ви­ди­ху та без ознак за­сту­ди.

 

Для про­ве­ден­ня екс­пер­ти­зи потрібно:

 

  • до­ку­мент, що по­свідчує за­яв­ни­ка:

для фізич­ної осо­би – пас­порт гро­ма­дя­ни­на України для виїзду за кор­дон (пас­порт гро­ма­дя­ни­на України, тимча­со­ве по­свідчен­ня осо­би гро­ма­дя­ни­на України, ди­пло­ма­тич­ний пас­порт, служ­бо­вий пас­порт, по­свідчен­ня осо­би мо­ря­ка,  по­свідчен­ня осо­би без гро­ма­дян­ства для виїзду за кор­дон);

для юри­дич­ної осо­би – копія довідки про при­своєння ко­ду за ЄДРПОУ;

 

  • два примірни­ки ко­льо­ро­вих фо­то­графій  кож­но­го пред­ме­ту розміром  10х15см;
  • пред­мет, що ви­во­зить­ся.

По­си­лан­ня для за­ван­та­жен­ня блан­ку за­яви у фор­маті *.docx - Бланк Заяви     Ува­га! Бланк — дво­сто­ронній.

 

 

 

Про­ста екс­пер­ти­за* - 96,00грн.

Склад­на екс­пер­ти­за* - 192,00грн.

Терміно­ва екс­пер­ти­за* - 120,00грн., 240,00грн.(відповідно)

Виїзна екс­пер­ти­за* - 180,00грн.

 

Про­ста екс­пер­ти­за — не по­тре­бує вив­чен­ня до­дат­ко­вої спеціалізо­ва­ної літе­ра­ту­ри, по­гли­б­ле­но­го фізич­но-хімічно­го аналізу з ви­ко­ри­стан­ням спеціаль­ної тех­но­логії. Строк про­ве­ден­ня — 5 ро­бо­чих днів.

 

Склад­на екс­пер­ти­за — пе­ред­ба­чає вив­чен­ня до­дат­ко­вої спеціалізо­ва­ної літе­ра­ту­ри та/або по­гли­б­ле­но­го фізич­но-хімічно­го аналізу з ви­ко­ри­стан­ням спеціаль­ної тех­но­логії. Строк про­ве­ден­ня — 5 ро­бо­чих днів.

 

Терміно­ва екс­пер­ти­за — у разі про­ве­ден­ня терміно­вої екс­пер­ти­зи до вста­нов­ле­них розмірів пла­ти за­сто­со­вується підви­ще­ний ко­ефіцієнт, який ста­но­вить 25 відсотків, екс­пер­ти­зи за місцем зна­ход­жен­ня — 50 відсотків. Строк про­ве­ден­ня — 1 ро­бо­чий день (про­ста), 3 ро­бо­чих дні — (склад­на).

 

* - Визна­чен­ня сту­пе­ню склад­ності екс­пер­ти­зи визна­че­но По­ста­но­вою КМУ від 26.08.2003 №1343 “Про за­твер­джен­ня По­ряд­ку про­ве­ден­ня дер­жав­ної екс­пер­ти­зи куль­тур­них цінно­стей та розмірів пла­ти за її про­ве­ден­ня”