Запорізький обласний художній музей

«Мистецька нива Марії та Федора Примаченків»

Опубликовано: Галина Манько, 07.12.2019

Ви­став­ка при­свя­че­на 110-літтю з дня на­род­жен­ня на­род­ної ху­дож­ниці України, ла­у­ре­ат­ки Національ­ної премії України імені Та­ра­са Шев­чен­ка, зас­нов­ниці відо­мої ху­дож­ньої ди­настії Марії Ок­сентівни При­ма­чен­ко.

Ви­став­ки робіт Марії При­ма­чен­ко -- це за­вжди ве­ли­чез­на подія для на­шо­го му­зею. Тво­ри цієї ге­наль­ної ху­дож­ниці за­поріжці ба­чи­ли 10 років то­му, на її столітній ювілей і ось зно­ву ви­па­ла та­ка на­го­да для всіх пал­ких поціно­ву­вачів ми­стецтва.

В За­порізь­ко­му ху­дож­ньо­му му­зеї зберігається 103 ро­бо­ти Марії При­ма­чен­ко та її си­на Фе­до­ра. Най­я­с­кравіші з них ку­ра­тор ви­став­ки, стар­ший на­у­ко­вий співробітник му­зею, ми­стец­т­во­зна­ви­ця Та­ма­ра Гон­ча­рен­ко вклю­чи­ла до екс­по­зиції "По­над 60 років тво­ри­ла життєдайне ми­стец­тво лю­дям на радість геніаль­на жінка із полісь­ко­го се­ла Бо­лот­ня на Київщині. Батьківсь­ка ха­та роз­ко­ли­са­ла в ній фе­но­ме­наль­ний та­лант: ще в ди­тинстві Марійка роз­ма­лю­ва­ла усі стіни і піч. "Як у раю!" -- раділа рідна ба­бу­ся її роз­пи­сам. Від ма­тері нав­чи­ла­ся во­на й вправ­но ви­ши­ва­ти. Са­ме оригінальні бар­висті ви­ши­ван­ки М. При­ма­чен­ко вра­зи­ли на ба­зарі в Іван­кові ху­дож­ни­цю Те­тя­ну Фло­ру, за спри­ян­ня якої тво­ри май­стрині екс­по­ну­ва­ли­ся на Першій рес­публіканській ви­ставці на­род­но­го ми­стецтва в Києві, а зго­дом в Москві й Ленінграді (нині Санкт-Пе­тер­бург). На­ступ­но­го ро­ку її ди­во­виж­на серія "Звірі в Бо­лотні" здо­бу­ла зо­ло­ту ме­даль на ви­ставці в Па­рижі. Відтоді со­нячне им­стец­тво Марії Ок­сентівни за­ча­ру­ва­ло цілий світ".