Запорізький обласний художній музей

Графiк рoботи

МУЗЕЙ НЕ ПРАЦЮЄ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ!

 

Ре­жим ро­бо­ти:вівто­рок—су­б­о­та з 10:00 до 18:00

Ка­са пра­цює до 17:00

Останній вівто­рок міся­ця — санітар­ний день

 

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЮ

Діючи пра­ви­ла спря­мо­вані на за­без­пе­чен­ня по­ряд­ку і без­пе­ки під час відвіду­ван­ня му­зею, поліпшен­ня об­слу­го­ву­ван­ня відвіду­вачів і обов'яз­кові для ви­ко­нан­ня всіма осо­ба­ми, які пе­ре­бу­ва­ють на те­ри­торії За­порізь­ко­го об­лас­но­го ху­дож­ньо­го му­зею (далі - Му­зей).

До те­ри­торії Му­зею відно­ся­ть­ся: гар­де­роб­на зо­на, ка­со­ва зо­на, ви­став­кові за­ли.

Відвіду­вачі зо­бов'язані дбай­ли­во ста­ви­тись до екс­по­натів, спо­руд і при­ст­роїв Му­зею, бо во­ни є дер­жав­ною власністю, до­три­му­ва­ти чи­сто­ту, гро­мадсь­кий по­ря­док і ви­мо­ги цих Пра­вил:

 • Сліду­ва­ти вказівкам співробітників Му­зею.
 • Зберіга­ти кви­ток до закінчен­ня огля­ду екс­по­зиції (до закінчен­ня ча­су, про­ве­де­но­го в Му­зеї), пред'яв­ля­ти йо­го на ви­мо­гу адміністрації.
 • У разі ви­ник­нен­ня за­дим­лень або по­жежі, а та­кож си­ту­ацій, які мо­жуть впли­ну­ти на без­пе­ку відвіду­вачів або Му­зею, негай­но сповісти­ти про це співробітників Му­зею.
 • У разі ви­яв­лен­ня без­до­гляд­них ре­чей і пред­метів, негай­но повідо­ми­ти про це співробітни­кам Му­зею і не ро­би­ти са­мостійних дій по їх пе­реміщен­ню.
 • Відвіду­ван­ня Му­зею дітьми до 14 років мож­ли­во тільки в су­про­воді до­рос­лих.
 • Будь-які групи відвіду­вачів прий­ма­ють­ся тільки за по­пе­реднім за­пи­сом.
 • Бать­ки і су­про­вод­жу­ючі по­винні ознай­о­ми­ти дітей з пра­ви­ла­ми відвіду­ван­ня і нести відповідальність за їх до­три­ман­ня.
 • По­да­рун­ко­вий сер­тифікат не є привілеєм для вхо­ду в Му­зей без чер­ги (як­що та­ка є).

Відвіду­ва­чам за­бо­ро­няється:

 • Про­хо­ди­ти у верх­ньо­му одязі.
 • Про­хо­ди­ти з ве­ли­ко­га­ба­рит­ни­ми рюк­за­ка­ми (до­пу­стимі га­ба­ри­ти не більше 40Х40Х20см), ве­ли­ки­ми сум­ка­ми (розмір визна­чає співробітник Му­зею).
 • Про­но­си­ти дитячі іграш­ки, повітряні куль­ки, квіти, гілки, па­ра­солі будь-яких розмірів і інші пред­ме­ти, на роз­суд співробітни­ка Му­зею.
 • Про­хо­ди­ти на те­ри­торію Му­зею без квит­ка.
 • Са­мовільно про­хо­ди­ти в служ­бові та ви­роб­ничі приміщен­ня.
 • Вхо­ди­ти з їжею і на­по­я­ми, а та­кож з сум­ка­ми і в одязі, які мо­жуть за­бруд­ни­ти відвіду­вачів, єкс­по­на­ти Му­зею.
 • Роз­пи­ва­ти будь-які на­пої, при­не­сені з со­бою (ал­ко­гольні і без­ал­ко­гольні), вхо­ди­ти до Му­зею в нетве­ре­зо­му вигляді, а та­кож у стані нар­ко­тич­но­го або ток­сич­но­го сп'яніння.
 • Про­но­си­ти піро­технічні, лег­ко­зай­мисті, от­руйні, ток­сичні, от­руйні ре­чо­ви­ни, пред­ме­ти і ріди­ни, по­бу­тові га­зові ба­ло­ни.
 • Ко­ри­сту­ва­ти­ся будь-яким відкри­тим во­гнем, піро­технічни­ми при­стро­я­ми (феєрвер­ка­ми, пе­тар­да­ми і т.п.)
 • Про­но­си­ти во­г­не­паль­ну зброю, ко­лючі, ріжучі пред­ме­ти та ті, що лег­ко б'ють­ся.
 • Про­во­ди­ти або/і про­но­си­ти будь-яких тва­рин будь-яких розмірів.
 • Па­ли­ти в приміщен­нях Му­зею (в то­му числі елек­тронні ци­гар­ки).
 • Чіпа­ти екс­по­на­ти і вітри­ни ру­ка­ми, зачіпа­ти їх, ста­ви­ти на них будь-які пред­ме­ти.
 • Псу­ва­ти екс­по­на­ти та інші об'єкти.
 • Ста­ви­ти дітей но­га­ми на стільці.
 • За­в­да­ва­ти шко­ди будь-яко­му об'єкту і об­лад­нан­ню Му­зею.
 • За­смічу­ва­ти і за­бруд­ню­ва­ти приміщен­ня Му­зею.
 • На­но­си­ти будь-які на­пи­си на стіни і підло­ги Му­зею.
 • Біга­ти в приміщенні Му­зею.
 • Би­ти­ся, об­ра­жа­ти співробітників Му­зею та інших відвіду­вачів.
 • Пе­ре­су­ва­ти­ся на ро­ли­ко­вих до­шках і ко­в­за­нах, са­мо­ка­тах, ве­ло­си­пе­дах і всіх ана­логічних спор­тив­них за­со­бах і в ро­ли­ко­вих кросівках.
 • Про­слу­хо­ву­ва­ти аудіотехніку через гуч­но­мовці, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти за­со­би зву­копідси­лен­ня і гра­ти на му­зич­них інстру­мен­тах.
 • Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти площі Му­зею без пись­мо­во­го доз­во­лу йо­го адміністрації для за­нят­тя ко­мерційною, ре­клам­ною та іншою діяльністю.
 • Здійс­ню­ва­ти будь-яку агітаційну діяльність, адре­со­ва­ну необ­ме­же­но­му ко­лу осіб.
 • Пе­ре­бу­ва­ти в Му­зеї після за­вер­шен­ня йо­го ро­бо­ти.

Відвіду­вачі Му­зею ма­ють пра­во:

 • Пе­ре­бу­ва­ти у всіх приміщен­нях Му­зею, при­зна­че­них для відвіду­ван­ня без об­ме­жен­ня ча­су пе­ре­бу­ван­ня.
 • От­ри­му­ва­ти по­в­ну інфор­мацію про екс­по­на­ти, що екс­по­ну­ють­ся в му­зеї.
 • Ко­ри­сту­ва­ти­ся фо­то- та відео­ап­а­ра­ту­рою.

Адміністрація закріплює (за­ли­шає) за со­бою пра­во:

 • Зміню­ва­ти час ро­бо­ти Му­зею.
 • Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти фо­то- і відео­ма­теріали, відзняті в Му­зеї, вклю­ча­ю­чи фо­то­графії та відео з участю відвіду­вачів.
 • Вирішу­ва­ти про­фесійну фо­то- і відеозй­ом­ку.
 • Ор­ганізо­ву­ва­ти ек­с­курсійну діяльність на те­ри­торії Му­зею.
 • Ве­сти аудіо-і відеозй­ом­ку на те­ри­торії і в приміщен­нях Му­зею з ме­тою за­без­пе­чен­ня без­пе­ки.
 • Ре­гу­лю­ва­ти кількість відвіду­вачів, при­пи­ня­ю­чи до­ступ до Му­зею.
 • Відмо­ви­ти у відвіду­ванні будь-якій особі без по­яс­нен­ня при­чи­ни.

У разі по­ру­шен­ня пра­вил, співробітни­ки Му­зею ма­ють пра­во за­сто­су­ва­ти за­хо­ди, спря­мо­вані на за­без­пе­чен­ня без­пе­ки та ком­форт­но­го пе­ре­бу­ван­ня відвіду­вачів - ви­да­ли­ти по­руш­ни­ка з Му­зею або стяг­ну­ти штраф.

5