Запорізький обласний художній музей

Події

"ArtForum"

До ува­ги відвіду­вачів му­зею. 15 серп­ня 2020 му­зей не пра­цює для відвіду­вачів, але ми Вас че­каємо 15-16 серп­ня з 10:00 – 20:00  на те­ри­торії істо­ри­ко-куль­тур­но­го  ком­плек­су “За­по­розь­ка Січ”. Му­зей пре­зен­тує чарівні історії Марії При­ма­чен­ко на май­дан­чи­ку Ми­сте­ць­ко­го фо­рум...

12.08.2020

День пам'яті і примирення в Україні

Відео­привітан­ня ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри За­порізь­кої ОДА Вла­ди­сла­ва Ва­лерійо­ви­ча Мо­ро­ко.

09.05.2020

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Щи­ро вітаємо з на­сту­па­ю­чим Но­вим ро­ком та Різдвом Хри­сто­вим! Ба­жаємо  но­вих звер­шень, пер­спек­тив­них про­ектів, ми­ру в сер­цях і ро­ди­нах, за­тиш­ку у ва­шо­му домі, здійс­нен­ня най­за­повітніших мрій, різдв’яно­го ди­ва, нехай ян­го­ли-охо­ронці на­кри­ють вас своїми осяй­ни­ми  кри­ла­ми, а Бог за­вжди звер­та­ти­ме с...

24.12.2019

Кураторська екскурсія

7 груд­ня о 15.00 в За­порізь­ко­му Ху­дож­ньо­му му­зеї відбу­деть­ся ку­ра­торсь­ка ек­с­курсія стар­шо­го на­у­ко­во­го співробітни­ка,ми­стец­т­во­зна­виці Та­ма­ри Гон­ча­рен­ко в екс­по­зиції ви­став­ки "Ми­сте­ць­ка ни­ва Марії та Фе­до­ра При­ма­ченків".  

07.12.2019
    Страница 1 из 1