Запорізький обласний художній музей

Простір емоцій Дмитра Ціпунова

Опубликовано: Галина Манько, 16.01.2020

На ви­ставці «Простір емоцій Дмит­ра Ціпу­но­ва» пред­став­ле­но 88 творів з влас­ної ко­лекції ху­дож­ни­ка, які бу­ли ство­рені про­тя­гом останніх років. Більшість з них в за­лах му­зею ви­став­ляється впер­ше. Чільне місце зай­має ро­бо­та «Навіщо хви­лю­ва­ти­ся» (2004), яка бу­ла по­да­ро­ва­на ав­то­ром і зберігається у фон­дах на­шо­го му­зею.