Запорізький обласний художній музей

Айвазовський I.K.

Іва́н Ко­стян­ти́но­вич Ай­ва­зо́всь­кий — Ова­нес Ай­ва­зян (29 лип­ня 1817, м.Фе­о­досія — 2 трав­ня 1900 (там са­мо) — ви­дат­ний українсь­кий ху­дож­ник-ма­риніст та ба­таліст вірменсь­ко­го по­ход­жен­ня. Брат вірменсь­ко­го істо­ри­ка та архієпис­ко­па Вірменсь­кої апо­стольсь­кої церк­ви Габріела Ай­ва­зовсь­ко­го. Нав­чав­ся у фе­о­досійсь­ко­му повіто­во­му учи­лищі, потім — у сімфе­ро­польській гімназії. Пер­шим учи­те­лем ма­лю­ван­ня був Й.Л.Гросс. 1833–1837 І.Ай­ва­зовсь­кий нав­чав­ся у пе­тер­бурзькій Ака­демії ми­стецтв (пе­да­го­ги М.Во­робй­ов, Ф.Тан­нер, О.За­уер­вейд); вплив на творчість І.Ай­ва­зовсь­ко­го мав та­кож К.Брю­лов. Окрім морсь­кої те­ма­ти­ки пра­ц­ю­вав та­кож і в інших жан­рах жи­во­пи­су: від анімалізму та порт­ре­ту (ав­то­порт­ре­ту) до релігійно­го та міфо­логічно­го жи­во­пи­су.


Стра­ни­ца 1 из 1