Запорізький обласний художній музей

Лагоріо Л.Ф.

Лев Феліксо­вич Ла­горіо (9 груд­ня 1826, м.Фе­о­досія — 17 ли­сто­па­да 1905, Пе­тер­бург) — відо­мий ху­дож­ник-пей­за­жист, ма­риніст, пред­став­ник кіммерійсь­кої шко­ли жи­во­пи­су. На­ро­ди­вся в ро­дині неа­політансь­ко­го віце-кон­су­ла. Ра­но ви­явив­ши здібності і по­тяг до ма­лю­ван­ня, Лев Ла­горіо в 1839—1840 по­тра­пив до май­стерні І.К.Ай­ва­зовсь­ко­го. У 1843 Ла­горіо по­сту­пив до пе­тер­бурзь­кої Ака­демії ми­стецтв, яку закінчив 1850 з ве­ли­кою зо­ло­тою ме­дал­лю і зван­ням клас­но­го ху­дож­ни­ка I сту­пе­ня. З 1853 по 1860 Ла­горіо пе­ре­бу­вав за кор­до­ном в пенсіонерській поїздці, звідки привіз близь­ко 30 кар­тин. З 1870-х років однією з най­частіших у твор­чості Ла­горіо стає те­ма Кри­му. В 1880-1890-ті ро­ки Ла­горіо на­пи­сав серію кар­тин, що зоб­ра­жу­ють міста Кри­му, а та­кож Кав­ка­зу. По­чи­на­ю­чи з 1880-х Ла­горіо ба­га­то пра­ц­ю­вав ак­ва­рел­лю. У 1900 був обра­ний по­чес­ним чле­ном Ака­демії ми­стецтв. Ак­ва­релі Ла­горіо відрізня­ють­ся ви­со­ким рівнем май­стер­ності і ре­тельністю в опра­ц­ю­ванні де­та­лей, а та­кож нерідко бар­ви­стою мо­но­тонністю.


Стра­ни­ца 1 из 1