Запорізький обласний художній музей

Орловський В.Д.

22.05.2020

Во­ло­ди́мир До­на́то­вич Ор­ло́всь­кий (01 лю­то­го 1842, м.Київ – 19 лю­то­го 1914, м.Нерві, Італія) - відо­мий українсь­кий ху­дож­ник-пей­за­жист. Во­ло­ди­мир Ор­ловсь­кий на­ро­ди­вся і виріс у Києві. Під час нав­чан­ня у 2-й київській гімназії по­чав вчи­ти­ся жи­во­пи­су у Іва­на Мак­си­мо­ви­ча Со­шен­ка. У 1861-1868 нав­чав­ся у Пе­тер­бурзі в Ака­демії ми­стецтв у відо­мо­го ма­риніста О.П.Бо­го­лю­бо­ва, де вже через два ро­ки був відзна­че­ний ве­ли­кою срібною ме­дал­лю. Був ви­пу­ще­ний зі зван­ням клас­но­го ху­дож­ни­ка 1-го сту­пе­ня. Після закінчен­ня Ака­демії вив­чав су­часне ми­стец­тво у Франції. По­вер­нув­шись на батьківщи­ну, він з особ­ли­вим підне­сен­ням по­чав ма­лю­ва­ти краєви­ди, пра­ц­ю­ю­чи на око­ли­цях Пе­тер­бур­га, на Бал­тиці, в Кри­му, на Кав­казі і особ­ли­во ба­га­то і плідно — на Україні. Осе­лив­шись зго­дом у Києві. Во­ло­ди­мир До­на­то­вич за­хопле­но ма­лює українські се­ла й ху­то­ри, зо­ло­таві ни­ви й убогі ха­ти, жи­во­писні став­ки й сте­пові далі. Ор­ловсь­кий од­ним із пер­ших се­ред українсь­ких ху­дож­ників по­чав роз­ви­ва­ти те­му українсь­ко­го національ­но­го пей­за­жу.


Стра­ни­ца 1 из 1