Запорізький обласний художній музей

Світославський С.І.

15.03.2021

Сергій Іва­но­вич Світо­славсь­кий (24 ве­рес­ня 1857, м.Київ - 19 ве­рес­ня 1931, там са­мо) - ху­дож­ник-пей­за­жист, ро­до­на­чаль­ник соціаль­но­го пей­за­жу в українсь­ко­му об­ра­зотвор­чо­му ми­стецтві. На­ро­ди­вся у бідній чи­нов­ни­цькій ро­дині. Ко­ли Сергієві бу­ло ли­ше п’ять, сім’я через бать­ко­ву служ­бу виїха­ла до Пско­ва, потім до Санкт-Пе­тер­бур­гу, тоді до Тверсь­кої гу­бернії і, на­ре­шті, до Моск­ви. Змал­ку ви­яв­ляв неа­би­я­кий хист до ма­лю­ван­ня. Закінчив Мос­ковсь­ке учи­ли­ще жи­во­пи­су, скульп­ту­ри та архітек­ту­ри під керівниц­твом В.Пе­ро­ва і О.Сав­ра­со­ва (1875-83) зі зван­ням учи­те­ля ма­лю­ван­ня. Із 1884 пов’язав своє жит­тя та творчість із Києвом. Брав діяль­ну участь у ство­ренні Київсь­ко­го То­ва­ри­ства ху­дожніх ви­ста­вок як йо­го член та екс­по­нент. С.Світо­славсь­кий у своїх тво­рах оспівує рідну при­ро­ду у неро­зри­вно­му зв’яз­ку з жит­тям про­стої лю­ди­ни. Її при­сутність за­вжди відчу­вається у пей­за­жах ху­дож­ни­ка; їй при­свя­тив він свій яс­кра­вий та­лант.


Стра­ни­ца 1 из 1