Запорізький обласний художній музей

Костанді К.К.

26.04.2021

Киріа́к Ко­стян­ти́но­вич Ко­ста́нді (3 жо­втня 1852, с.Дофінівка, Хер­сонсь­ка гу­бернія - 31 жо­втня 1921, м.Оде­са) - жи­во­пи­се­ць, пе­да­гог, лідер Півден­но­російсь­кої (одесь­кої) ху­дож­ньої шко­ли. Дійс­ний член Імпе­ра­торсь­кої ака­демії ми­стецтв, член То­ва­ри­ства «пе­ре­движ­ників», один із зас­нов­ників То­ва­ри­ства півден­но­російсь­ких ху­дож­ників і йо­го го­ло­ва в 1902-1920. На­ро­ди­вся в сім'ї емігрантів з Ко­ролівства Греції Ко­стян­ти­на Ва­силь­кеті та Фо­ти­ни Філіолог. З 1870 Ко­станді нав­чав­ся у без­ко­штов­но­му класі ма­лю­валь­ної шко­ли Одесь­ко­го то­ва­ри­ства ви­тон­че­них ми­стецтв. 1874–1882 – ро­ки нав­чан­ня в Імпе­ра­торській Ака­демії ми­стецтв у Пе­тер­бурзі у пе­да­го­га Пав­ла Чи­стя­ко­ва. З 1885 ро­ку Киріак Ко­стян­ти­но­вич ви­кла­дав в Одеській ма­лярній школі (з 1899 - Одесь­ке ху­дожнє учи­ли­ще). Був од­ним із зас­нов­ників Одесь­ко­го му­зею ми­стецтв (1898–1899) та йо­го ди­рек­то­ром від 1917. В ба­гатій різно­манітни­ми та­лан­та­ми скарб­ниці українсь­ко­го жи­во­пи­су тво­рам Ко­станді на­ле­жить по­чесне місце. Над­зви­чай­на про­сто­та, ви­со­ка жи­во­пис­на май­стерність, гу­ман­на життєстверд­на по­езія йо­го скром­них кар­тин близь­ка нам сьо­годні, здат­на хви­лю­ва­ти й до­став­ля­ти есте­тич­ну на­со­ло­ду.


Стра­ни­ца 1 из 1