Запорізький обласний художній музей

М'ясоєдов Г.Г.

11.08.2021

Гри­го́рій Гри­го́ро­вич М'ясоє́дов (19 квітня 1834 у с. Пань­ко­во Тульсь­кої гу­бернії, нині Ор­ловсь­кої об­ласті - 31 груд­ня 1911, Пол­та­ва) - жи­во­пи­се­ць, ри­су­валь­ник, пра­ц­ю­вав у техніці ак­ва­релі та офор­ту. Дійс­ний член пе­тер­бург­сь­кої Ака­демії ми­стецтв (1893). Жан­рист, ма­лю­вав істо­ричні по­лот­на, порт­ре­ти й пей­зажі. На­ле­жить до ста­ро­дав­ньо­го дво­рянсь­ко­го ро­ду. У ди­тинстві хлоп­чик ба­га­то чи­тав, ча­сто ма­лю­вав. Бать­ко всіля­ко за­о­хо­чу­вав йо­го інте­рес до ми­стецтва. Своє нав­чан­ня май­бутній ху­дож­ник по­чав в Ор­ловській гімназії, де ви­кла­дав ма­лю­ван­ня про­фесійний ху­дож­ник І.А.Вол­ков. Не закінчив­ши в ній кур­су, по­сту­пив (1856) в учні Ака­демії ми­стецтв, де йо­го про­фе­со­ра­ми бу­ли Т.А.Нефф і А.Г.Мар­ков. В 1861 от­ри­мав ма­лу зо­ло­ту ме­даль за кар­ти­ну "Вітан­ня мо­ло­дих", а в на­ступ­но­му році ве­ли­ку зо­ло­ту за про­гра­му "Вте­ча Гри­горія Отреп'єва з корч­ми". У 1862 році М'ясоєдов закінчив Ака­демію ми­стецтв по кла­су істо­рич­но­го жи­во­пи­су і був за­о­хо­че­ний пенсіонерсь­кою поїзд­кою. У 1863 році він відвідав Італію, Німеч­чи­ну, Бельгію, Швей­царію, Францію, Іспанію. У Римі він зай­мав­ся в при­ватній Ака­демії. У 1869 році він по­вер­нув­ся до Росії. У Москві пи­ше кар­ти­ну «За­кли­нан­ня», за яку от­ри­мав зван­ня ака­деміка. В кінці 1860-х років, пе­ре­бу­ва­ю­чи за кор­до­ном, Мя­соєдо­ву прий­ш­ла ідея ор­ганізації То­ва­ри­ства пе­ре­движ­ників. 16 груд­ня 1870 ро­ку відбу­ло­ся пер­ше за­гальне зібран­ня членів ТПХВ, де бу­ло обра­но правління, до скла­ду яко­го увійшов і М'ясоєдов. Він став ав­то­ром пер­шо­го ста­ту­ту ТПХВ і за­ли­шав­ся незмінним чле­ном правління про­тя­гом со­ро­ка років. У 1876 році ху­дож­ник пе­ре­брав­ся на хутір по­бли­зу Хар­ко­ва. Він за­хо­пи­вся садівниц­твом та го­род­ниц­твом. У 1880-ті ро­ки М'ясоєдов пра­цює над пей­за­жа­ми. В кінці 1880-х Гри­горій Гри­го­ро­вич жи­ве в Пол­таві у ве­ликій са­дибі з са­дом, пар­ком і став­ком. Во­се­ни і взим­ку ху­дож­ник їхав у Крим. Однією з останніх йо­го робіт ста­ла кар­ти­на «Зріють ни­ви». Кар­ти­ни М'ясоєдо­ва яс­кра­во віддзер­ка­ли­ли най­ха­рак­терніші озна­ки ми­стецтва пе­ре­движ­ників – при­сут­ня в них прав­ди­ва оповідь про жит­тя та істо­ричні долі на­ро­ду втіле­на в ре­аль­них, по­зна­че­них національ­ною ха­рак­терністю і соціаль­ною змістовністю об­ра­зах.


Стра­ни­ца 1 из 1