Запорізький обласний художній музей

Трутовський К.О.

08.10.2021

Ко­стян­ти́н Олек­са́ндро­вич Тру­то́всь­кий (28 січня 1826, м.Курськ — 17 бе­рез­ня 1893, с.Яківлівка, Курсь­ка гу­бернія) - жи­во­пи­се­ць, графік, ака­демік Пе­тер­бурзь­кої ака­демії ми­стецтв (1860); один із най­по­пу­лярніших українсь­ких жан­ро­вих ху­дож­ників 19 ст. На­ро­ди­вся у ста­ро­винній дво­рянській ро­дині. Дитячі ро­ки провів у батьківсь­ко­му маєтку на Харківщині. Нав­чав­ся у при­ват­но­му пансіоні в Хар­кові, Пе­тер­бурзь­ко­му інже­нер­но­му учи­лищі (1839–1845). 1845–1849 був вільним слу­ха­чем пе­тер­бурзь­кої Ака­демії ми­стецтв, де вчи­вся у Ф.Бруні, а та­кож відвіду­вав ри­су­вальні кла­си ви­кла­да­ча Мос­ковсь­ко­го учи­ли­ща жи­во­пи­су, скульп­ту­ри й архітек­ту­ри А.Мок­ри­ць­ко­го. Окрім жи­во­пи­су, Тру­товсь­кий зай­мав­ся пе­да­гогічною діяльністю. По­над 10 років про­пра­ц­ю­вав у Мос­ковсь­ко­му учи­лищі жи­во­пи­су, скульп­ту­ри та архітек­ту­ри. 1849–1850 жив у Харківській, а зго­дом – Курській гу­бернії, де зай­мав­ся, зо­кре­ма, земсь­кою діяльністю. 1860 в Санкт-Пе­тер­бурзі по­знай­о­ми­вся з Т.Шев­чен­ком (яко­му пізніше при­свя­тив кар­ти­ну "Коб­зар над Дніпром", 1875), відвіду­вав зібран­ня членів ре­дакції ча­со­пи­су "Ос­но­ва". Ме­тою своєї ху­дож­ньої твор­чості Тру­товсь­кий вва­жав зоб­ра­жен­ня зви­чай­но­го жит­тя українсь­ко­го се­лян­ства тодішньої Сло­бо­жан­щи­ни. Тру­товсь­кий жа­дав збе­рег­ти хо­ча б на своїх по­лот­нах цей ве­лич­ний світ українсь­кої ду­хов­ності, який, як йо­му зда­ва­ло­ся, швид­ко зни­кав під вп­ли­вом нев­б­ла­ган­них об­ста­вин, і то­му на йо­го кар­ти­нах так різко відчу­вається і ти­хий сум за тією гар­монією, що ма­ла зник­ну­ти, і наліт за­тиш­но­го, сен­ти­мен­таль­но­го ро­ман­тиз­му.


Стра­ни­ца 1 из 1