Запорізький обласний художній музей

Музей – це не так нудно

Опубликовано: ?. В. Князев, 23.12.2019

Му­зей -- це не так нуд­но, як вам здається. По-пер­ше бахіли вже дав­но ска­су­ва­ли. В од­ну ше­рен­гу відвіду­вачів ніхто не ши­кує. За­ува­жен­ня, що­до при­стой­ної по­ведінки не роб­лять.

Те­пер в му­зеї мож­на не ли­ше ціка­ву про­світни­ць­ку інфор­мацію від на­ших на­у­ко­вих співробітників от­ри­ма­ти, прой­ти з ек­с­курсією на ви­став­ки і от­ри­ма­ти за­до­во­лен­ня від спо­гля­дан­ня ви­со­ко­го ми­стецтва, в му­зеї мож­на по­сел­фи­ти­ся , по­спілку­ва­ти­ся з гар­ни­ми та ро­зум­ни­ми людь­ми і все це на фоні се­бе, ко­ха­них.

Так, так. на ви­ставці в му­зеї, Ви --го­лов­ний екс­по­нат, ну а далі, як у Шну­ро­ва -- за тек­стом.