Запорізький обласний художній музей

Перлини художнього музею # 1

Опубликовано: Галина Манько, 19.03.2020

Му­зей не мо­же за­ли­ши­ти поціно­ву­вачів ми­стецтва без ува­ги під час ви­му­ше­но­го об­ме­жен­ня пе­ре­су­ван­ня. Ми роз­по­чи­наємо публікації про тво­ри, які зберіга­ють­ся у фон­дах. Сподіваємось, що по­зи­тивні емоції на­да­дуть Вам на­сна­ги.

До Ва­шої ува­ги пер­шим пред­став­ляємо порт­рет, на­пи­са­ний ди­во­виж­ною за­порізь­кою ху­дож­ни­цею Та­ма­рою Дру­жи­ною. На кар­тині зоб­ра­же­ний уза­галь­не­ний об­раз пані з ко­за­ць­кої стар­ши­ни 17 століття. Тон­кий фар­бо­вий шар, тендітна техніка пись­ма, вірту­оз­на пе­ре­да­ча фак­ту­ри, ство­рю­ють ілюзію, що ро­бо­та ви­ко­на­на не су­час­ною ху­дож­ни­цею, а май­стром пар­су­ни три століття то­му.

Ім'я Та­ма­ри Дру­жи­ни – та­ла­но­ви­тої, ба­га­то­гран­но об­да­ро­ва­ної ми­сти­кині – дав­но впи­са­но (з 1971) до історії за­порізь­кої ху­дож­ньої шко­ли.

На­ро­ди­лась Т.Дру­жи­на в 1950 році у м. За­поріжжі. Десь на­горі відра­зу виріши­ли – бу­ти їй ху­дож­ни­цею, то­му що вже чо­ти­рирічною во­на у за­хопленні ди­ви­лась на чарівні, як їй зда­ва­лось, ко­льо­рові олівці. Зго­дом Та­ма­ра по­ча­ла відвіду­ва­ти дитячу ху­дож­ню студію Па­ла­цу піонерів, якою опіку­вав­ся до­брий вчи­тель – С.В.Ла­тансь­кий.

Далі бу­ло нав­чан­ня у Дніпро­пет­ровсь­ко­му ху­дож­ньо­му учи­лищі, од­но­му з кра­щих на той час за­кладів. Свій чер­во­ний ди­плом сту­дент­ка Т.Дру­жи­на от­ри­ма­ла за­в­дя­ки ви­кла­да­чам – О.С.Ку­ко, В Г.За­гу­бибать­ку та В.М.Шпіга­но­ви­чу (останній, за її спо­га­да­ми, був чу­до­вий май­стер ри­сун­ку).

У за­порізь­ко­му ху­дож­ньо-ви­роб­ни­чо­му комбінаті Та­ма­ра пра­цює спо­чат­ку оформ­лю­ва­чем, а невдо­взі – ху­дож­ни­ком-мо­ну­мен­талістом (1972–1990). Ра­зом із по­дру­гою Га­ли­ною Са­пегіною во­ни офор­ми­ли де­сять гро­мадсь­ких об'єктів у на­шо­му місті, а та­кож ре­сто­ран «За­поріжжя» – у Києві (всі ро­бо­ти зга­дані у на­рисі про Га­ли­ну Сапєгіну).

Та­ма­ра Дру­жи­на плідно пра­ц­ю­ва­ла (з 1973) у різних ви­дах ми­стецтва. По­чи­на­ю­чи з 1974 р. її тво­ри екс­по­ну­ють­ся на місь­ких, об­лас­них, пле­нер­них, все­ук­раїнсь­ких, все­со­юз­них ви­став­ках. Три пер­со­нальні відбу­лись у За­поріжжі (2005, 2010 та 2015) Тво­ри Та­ма­ри Дру­жи­ни зберіга­ють­ся у ЗОХМ, НХМУ, Ди­рекції ху­дожніх ви­ста­вок України, ди­рекції Спілки ху­дож­ників України, храмі Свя­тих му­че­ників Фа­ла­лея і Три­фо­на (м.За­поріжжя), при­ват­них збірках Польщі, Ка­на­ди, Швей­царії, України, США, Росії, Чилі, Франції, Грузії.

Та­ма­ра Дру­жи­на ду­же ак­тив­но пра­цює у жанрі порт­ре­ту. Розійшлась по світу її ціка­ва серія порт­ретів істо­рич­них діячів («Гетьман І.Са­мой­ло­вич», «К.Ро­з­умовсь­кий», «П.По­лу­бо­ток», «Б.Хмель­ни­ць­кий»)